Варчев Финанс - брокерски услуги, Форекс валутна търговия, Форекс трейдър, капиталови пазари, договори за разлика върху акции, стоки, фючърси и индекси

English

Първото Име в Инвестициите!

НОВИНИ ОТ ВАРЧЕВ БРОКЕРС

Свържете се с нас

COBOS

Полезна информация за инвеститори

  Общи условия за търговия с финансови инструменти на Варчев Финанс ЕООД

Общите условия за сделки с финансови инструменти на ИП Варчев Финанс ЕООД са приложими към всички договори с клиенти.

Общи условия

  Политика за изпълнение на клиентски нареждания в най-добър интерес на клиента

Във връзка с разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, Варчев Финанс предоставя Политика по изпълнение на клиентски нареждания при сделки с финансови инструменти. Тя се прилага при изпълнение на поръчки, както от непрофесионални, така и от професионални клиенти.

Политика за изпълнение на клиентски нареждания в най-добър интерес на клиента

  Ръководство на клиентите относно директивата за пазарите на финансови инструменти

Това ръководство е за Вас ако сте инвестирали или планирате да инвестирате във финансови продукти . То обяснява основните разпоредби на нов акт на европейското законодателство,наречен Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID) и как тя Ви засяга когато имате работа с инвестиционни посредници, които предоставят инвестиционни услуги в Европа.

Ръководство на клиентите относно директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

  Критерии за класификация на клиенти

Класификацията се прави:

при първоначалното установяване на отношения с клиента;

за клиенти, с които имаме вече отношения, но не сме ги класифицирали.

Клиентите се делят на три типа: приемлива насрещна страна /ПНС/, професионални и непрофесионални. Определянето става еднократно съгласно критерии за класифициране на клиенти. Изтегли

Всички клиенти, които не сме определили изрично като ПНС или професионални, се считат по аргумент на противното за непрофесионални и се третират като такива. За тях няма специална процедура за определяне.

В случай че клиентът отговаря на изискванията на т. I или т. III от критериите – клиентът получава само уведомление, че е определен като ПНС или професионален клиент. Това става със следното Уведомление. Изтегли

Ако клиентът отговаря на изискванията на т. II от критериите – клиентът получава уведомление, но задължително трябва да попълни от своя страна и заявление. Изтегли

Тъй като законът предвижда възможност клиентът да бъде опредлен различно, за различните услуги, които „Варчев Финанс” ЕООД предлага, уведомлението е направено, съобразявайки се с тази възможност. Ако клиентът е определен като ПНС/ професионален за определени услуги – те се изброяват изрично. Ако е определен за всички услуги – отбелязва се само кръгчето „всички дейности и услуги предоставяни от посредника” за съответната категория.

  Оценка за подходяща услуга

Варчев Финанс извършва първоначална оценка, дали предоставяната услуга е подходяща за клиента, преди да пристъпи към подписване на договорите.

  Критерии за определяне на подходяща услуга за клиент:

Оценката се прави на база на получената от клиента информация по зададен въпросник. Изтегли

На основание на получената информация, лицето, което представлява посредника, преценява дали предлаганата услуга е подходяща за дадения клиент. За целта използва приетите критерии от посредника. Изтегли

  Фонд за компенсиране на инвеститорите

В Българското законодателство е предвидена защита на инвеститорите във финансови инструменти , които имат взаимоотношения с инвестиционнен посредник ( ИП ) в случаите, в които ИП има финансови проблеми. Фондът за компенсиране на инвеститорите изплаща компенсации на тези, които по определение подлежът на компенсиране и в случаите предвидени в законодателството: ИзтеглиУниверсален номер
само за България
Тел: 0700 17 600
София:
Тел: +359 2 953 51 15
Факс: +359 2 953 15 51
Варна:
Тел: +359 52 631 006
Факс: +359 52 699 145

Заяви COBOS сертификат

COBOS справка

Бързи линкове

Абонирайте се за RSS новини